WO-WO kennel. Leonberger och Pyreneisk Mastiff

 

Varför är det viktigt med en låg inavelsgrad och att kolla stamtavlor och avelsdata? För friska hundar och en bra framtid för rasen.

Nedan kommer vi att belysa fyra genetiska begrepp som vi kommer att förklara lite och som anses viktiga för en ansvarsfull avel.

Anledningen till att dessa saker anses vara så viktiga är bland annat följande, enligt de som är kunniga inom genetiken.  

  • Ökad frekvens av recessiva homozygoter i förhållande till heterozygoter orsakar reduktion i friskhet, tillväxt, fruktsamhet med mera, som kan leda till inavelsdepression.
  • Inaveln orsakar slumpmässig förlust av genetiska anlag.
  • Minskad genetisk variation inom inavlade linjer begränsar den genetiska mångfalden och resulterar i minskande avelsframsteg på sikt.

 

Man kan summera på följande sätt:

Hög inavelsgrad kan leda till sjukdomar = sämre hälsa. Förlust av genetiskt material som kan leda till bortfall av rasens från början tänkta egenskaper. Vidare försämra möjligheten till att få valpar och även leda till mindre valpkullar. Samt framtida svårigheter till att finna lämpliga avelskombinationer. Helt enkelt en frisk framtida ras.

Våra mål i dessa frågor

I vår egen avel strävar vi alltid mot att ha så låg inavelsgrad som möjligt. Helst 0,0. Samt en så stor bredd på släktskapet som möjligt. Ett högt värde på AVK.  Men naturligtvis måste detta ske i en helhet där andra viktiga saker är god hälsa, sund mentalitet samt en (vacker) rastypisk exteriör.

4 genetiska begreppen som är viktiga samt DNA test.

IC - Inbreeding Coefficient eller på svenska inavelskoefficienten.
Kan teoretiskt sträcka sig från 0 till 100%, och visar graden av relation mellan föräldrarna och relationen mellan tidigare hundar i linjerna. Hög inavelsgrad ger en högre dubblering av gener, som kan vara både på gott och ont. Mer om detta längre ner under ”Vilka gränser……”

AVKAVK är från tyska  AhnenVerlust-Koeffizient, eller på engelska ancestor loss coefficien eller på svenska förfadersförlustkoefficienten. Visar på hur många olika föräldrar som det är i stamtavlan i förhållande till hur många som det skulle vara möjligt. Om till exempel hela stamtavlan skulle bestå av olika föräldrar så skulle talet vara 100 % Vilket medför maximal genetisk bredd. Om det i stamtavlan finns föräldrar på flera ställen så minskar detta tal samtidigt som den genetiska bredden minskar. Så detta tal bör vara så nära 100 % som möjligt. Man menar att detta tal skall vara över 85 för att para.

RC Relationsship Coefficient eller på svenska relationskoefficienten.

RC visar på relationen mellan de båda föräldrarnas tidigare linjer. Drygt hälften av alla ärftliga defekter orsakas av dolda (recessiva) gener. För en ras fortsatta hälsa är det därför viktigt att i varje parning beakta graden av relation som relationskoefficienten (RC) representerar hos föräldrahundarna för att undvika en fördubbling av eventuella defekter i allelerna.  (Se även under DNA tester nedan.)

MKMean Kinship Coefficient eller på svenska Genomsnittligt släktskap.

MK beskriver släktskapet till den för stunden hela populationen. Genomsnittligt släktskap är ett mått på ett djurs betydelse. Djur med lågt genomsnittligt släktskap är genetiskt viktiga. Djur med högt genomsnittligt släktskap bör användas mindre (eller inte alls). Genomsnittligt släktskap beräknas av djurets släktskap med hela den aktuella populationen (inklusive sig själv). Därför är genomsnittliga släktskap per djur relativt den nuvarande populationen. Vilket innebär att släktskap för ett specifikt djur kan förändras över tiden när en population förändras. Till exempel kommer det genomsnittliga släktskapet att öka varje gång ett djur producerar avkomma.

DNA tester.

En annan möjlighet att försäkra sig om att nedärvningen av en del autosomal recessivt nedärvda sjukdomar inte kan ske, är att göra en DNA test där vissa gener testas. Är en av hundarna testade och fria på dessa gener så kan inte valparna bli sjuka i denna sjukdom, då det krävs att båda föräldrarna måste vara bärare för att valpen skall kunna utveckla denna sjukdom. Samba är DNA testad på 210 gener, och fri på alla. Vilket innebär att oavsett avelskommbinationer så kan inte valparna utceckla denna typ av genetiskt nedärvda sjukdommar.

 

 

 Vilka gränser skall man tänka på när det gäller IC och AVK?

Som en allmän regel brukar man säga att IC bör vara under 3 % och AVK bör vara över 85 % för att göra en parning. Ett annat mått för IC är att man anser att 2,5 % över fem generationer är en acceptabel nivå över tid. Vilket då medför att över 2.5 så få man en försämring av den totala populationen och under 2,5 så förbättrar man på sikt den totala populationen. Om alla skulle avla på över 2,5 så skulle rasen över tid utvecklas negativt. Vilket i sin tur leder till att om en del avel sker med kombinationer som ger mer än 2,5 så måste andra avla lika mycket mindre för att inte en total försämring av rasen skall ske. I denna fråga måste alla försöka hjälpas åt och ta ansvar för en framtida frisk ras.

Ett annat tal som också brukar anges, i en del av dessa databaser, är hur stor del av stamtavlan som är komplett. Dessto mer komplett stamtavlan är dessto tillförlitligare blir beräkningarna. Avsaknaden av individer i stamtavlorna gäller framförallt längre tillbaka i tiden. För varje ny generation blir stamtavlorna mer och mer tillförlitliga.

Så här såg det ut för kullen mellan Samba och Laban.

När det gäller vår kommande kull med Samba och Laban så är inavelsgraden 0,0 över 5 generationer enligt SKK, s avelsdata, som vi ofta hänvisar till här i Sverige Och ser vi på Pyreneisk Mastiff Pedigreedatabaseonline.com så är inavelsgraden 0,2 beroende på att denna databas är mer komplett än den SKK har på dessa linjer i generation 4 och 5 och längre tillbaka i tiden som till stor del innehåller hundar utanför våra nordiska länder. Och deras AVK värde är hela 95 %.

Värdena för Samba och Laban och deras valpar, när det gäller IC och AVK

Samba och Laban har i sin kombination mycket bra värden på dessa båda tal enligt uppställda kriterier. För en framtida frisk ras anser vi att dessa värden är mycket viktiga. Vi kommer att arbeta för att det skall fortsätta så. Skulle vi inte kunna så kommer vi att avstå från det. Enligt oss är inte eventuella utställnings framgångar ett skäl från att frångå dessa mycket viktiga principer.

Den dagen när vi köpte in Samba och Laban planerade vi för att det skulle bli så. Men vi kan inte förneka att vi föll för att de var underbara, trevliga, söta och fina när vi såg dem som små valpar, och det tycker vi fortfarande. Motsvarande tankar finns naturligtvis även med Luna, under förutsättning att även allt annat är bra med henne.

Här är siffrorna för Samba och Laban och den kommande valpkullen.

Samba har i sin egen stamtavla följande värde på IC och AVK sett på 5 generationer:

IC 0,2 %      och     AVK   88,7 %

Laban har i sin egen stamtavla följande värden under 5 generationer:

IC  0,29 %   och      AVK  92,9 %

Deras valpar kommer att  har följande värde under 5 generationer:

IC 0,2 %       och     AVK    95 %

Resultatet är låga 0,2 % på IC. Och resultatet har förbättrats på AVK.

 

Vi vill dock tillägga att det finns ytterligare ett stort antal andra saker som man måste ta stor hänsyn till i sin avel. Men dessa rader utgår från det genetiska perspektivet, som en mycket grundläggande och viktig del.

Men stamtavlor och avelsdata kan ge mycket mer viktig information. Hur eventuellt över avlade vissa hundar är. Vilka hundar som ingår bakåt med tanke på eventuell känd kunskap om dessa hundars beteende, sjukdomar, livslängd mm. Hur ofta även kullsyskon finns med i de olika linjerna. Hur är statusen för kullsyskonen mm.

Inavelsgraden mellan de båda föräldrarna är naturligtvis viktig. Men även hur har inaveln har sett ut i deras tidigare generationer i respektive förälders linjer. Har detta kanske eventuellt påverkat förlust av den genetiska bredden tidigare i linjerna.

Genetiken är en viktig del i avelsarbetet i kombination med ett antal andra viktiga frågor. Allt måste vägas samman.

Avelsdata finns bland annat i följande databaser. Där man kan se olika stamtavlor och kan finna värdefull information.

Svenska kennelklubbens avelsdata.

Finska kennelklubbens avelsdata.

PeedigreDatabaseOnline.com. Under fliken “trial breeding”.