WO-WO kennel. Leonberger och Pyreneisk Mastiff

Bilder på valparna vecka 8.

Zola

Zim och Zola
Zäta
Zita
Zara
Zaza
Leonardo
Leonardo
Zingo, Zorro och Zara
Zorro
2